3 -صادرات و فروش خارجی

کیفیت و قیمت قابل رقابت

2- مواد اولیه با کیفیت

مواد اولیه با کیفیت داخلی و خارجی

1- تولید پیشرفته

تولید توسط ماشین آلات پیشرفته